SRPS ISO 9001:2015 - Transition course

Do you know SRPS ISO 9001: 2008 and want to learn more about SRPS ISO 9001: 2015? This comprehensive online course brings you to a high-level structure for management system standards and displays the differences between SRPS ISO 9001: 2008 and SRPS ISO 9001: 2015. After completing the course, you will be able to identify shortcomings in your Quality Management System (QMS) and start with transition plans.

Course content:

 1. Introduction - Annex SL and the high-level structure, purpose of the new edition of the standard
 2. Key terms and definitions according to SRPS ISO 9000: 2015
 3. SRPS ISO 9001: 2015 - requirements
 4. Correlation between requirements of SRPS ISO 9001: 2015 and SRPS ISO 9001: 2008
 5. SRPS ISO 9001: 2015 - Description of the requirements
 6. SRPS ISO 9001:2015 - Risk-based thinking
 7. Practical guidelines for the application of the standard

The following table provides a detailed course content that you can download HERE


No.AreaModuleNumber of slides
0.UvodModule 0: IntroductionVideo material
1.ScopeModule 1: Scope-
2.Normative referencesModule 2: Normative references-
3.Terms and definitionsModule 3: Terms and definitions-
4.Context of the organizationModule 4: Context of the organization - requirements9
Module 4-1: Understanding the organization and its context15
Module 4-2: Determining the scope of the quality management system8
Module 4-3: Quality management system and its processes15
5.LeadershipModule 5: Leadership-requirements8
Module 5-1: Leadership24
6.PlanningModule 6: Planning-requirements7
Module 6-1: Risk-based thinking27
Module 6-2: Quality objectives and planning to achieve them6
7.SupportModule 7: Support-requirements19
Module 7-1: Resources27
Module 7-2: Organizational knowledge and knowledge management21
Module 7-3: Documented information25
8.Realizacija operativnih aktivnostiModul 8: Realizacija operativnih aktivnosti-zahtevi35
Modul 8-1: Realizacija operativnih aktivnosti – Zahtevi 8.1 i 8.215
Modul 8-2: Projektovanje i razvoj8
Modul 8-3: Realizacija operativnih akitivnosti - Zahtevi 8.4 do 8.714
9.Vrednovanje performansiModul 9: Vrednovanje performansi-zahtevi12
Modul 9-1: Vrednovanje performansi14
10.PoboljšavanjeModul 10: Poboljšavanje-zahtevi7
Modul 10-1: Poboljšavanje10

Ciljevi kursa

 • Razumevanje glavnih razlika između SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2015
 • Olakšati prelazak sa SRPS ISO 9001:2008 na SRPS ISO 9001:2015
 • Identifikovati potencijalne izmene zahteva u okviru postojećeg sistema menadžmenta kvalitetom organizacije
 • Definisanje i primena strategije tranzicije
 • Predstavljanje Annex SL strukture visokog nivoa
 • Objašnjenje novih termina i definicija
 • Razumevanje uticaja izmena i dopuna
 • Planiranje načina tranzicije sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom.

Materijal kursa:

Polaznicima je na raspolaganju sveobuhvatan materijal u pdf formatu, kao i uvodno predavanje u formi video materijala. Sastavni deo kursa je i obimna baza pitanja za proveru znanja.

Kome je kurs namenjen:

Kurs je namenjen polaznicima sa postojećim znanjem o zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 koji žele da razumeju posledice revizije standarda. Dostupan materijal je veoma koristan za svakog (menadžeri, stručna lica, auditori, konsultanti...) ko treba u potpunosti da razume ili primeni sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

Vreme trajanja i način realizacije kursa:

Kurs se realizuje uz pomoć savremene platforme za elektronsku obuku (moodle). Polaznici biraju sami vreme realizacije kursa i prilagođavaju ga svojim obavezama. Sastavni (obavezni) deo kursa je i testiranje.

Sertifikat:

Nakon uspešno položenog testa polaznici kao dokaz o pohađanju kursa dobijaju sertifikat.

Preduslovi za kurs:

Dobro poznavanje zahteva standarda SRPS ISO 9001:2008 i osnovnih principa sistema menadžmenta kvalitetom.

Način prijave i cena kursa:

Popunjavanjem aplikacione forme polaznici dobijaju ponudu sa detaljima o načinu uplate. Nakon uplate i e-mail verifikacije dobijaju se podaci neophodni za pristup platformi za e-obuku.

Cena kursa za jednog polaznika iznosi 18.300 RSD + pdv. Ukoliko se iz jedne organizacije prijave 3 i više polaznika ova cena kursa se umanjuje za 15%.

Pogledajte demo verziju kursa:

Potencijalni polaznici mogu da se upoznaju sa koncepcijom kursa kao i sa primerom jednostavnog testa za proveru znanja OVDE

Pristup DEMO verziji kursa je moguć svim zainteresovanim stranama, jednostavnom prijavom: korisničko ime "demo" i lozinka "demo"